Enthüllung Portrait der Regierungsrätin Carmen Walker-Späh (c) Andrea MuheimEnthüllung Portrait der Regierungsrätin Carmen Walker-Späh (c) Andrea MuheimEnthüllung Portrait der Regierungsrätin Carmen Walker-Späh (c) Andrea MuheimEnthüllung Portrait der Regierungsrätin Carmen Walker-Späh (c) Andrea Muheim- (c) Andrea MuheimRegierungsrätin Carmen Walker-Späh (c) Andrea MuheimCarmen Walker-Späh (c) Andrea Muheim- (c) Andrea Muheim- (c) Andrea MuheimZürcher (c) Andrea Muheim